Projektiranje kuhinje

PROJEKTIRANJE

Vsako tehnološko projektiranje vsebuje naslednje vrste Projektne dokumentacije;

  • IDR – Idejne rešitve
  • IDZ – Idejna zasnova
  • IDP – Idejni (osnovni) projekt
  • PZR – Projekt za razpis
  • PZI – Projekt za izvedbo
  • PID – Projekt izvedenih del

Te vrste projektne dokumentacije so povzete po SIST EN 16310. in se jih za posamezne primere izdela po potrebi, zaradi značilnosti projekta ali pa zato, ker so nuja podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za upravne postopke.

Vsebina projektne dokumentacije:

Vsebina posameznih načrtov je razdeljena na splošni in tehnični del.

Splošni del (S) vsebuje splošne podatke o gradnji in je razdeljen na sklope, označene s številkami. Priporočeno je, da se oznake sklopov ohranjajo, pri čemer se lahko irelevantne naslove obarva sivo in ohrani avtomatično številčenje sklopov. Kadar je PD vsebina vloge za upravne postopke, je potrebno splošni del izdelati na predpisanih obrazcih, v drugih primerih pa se vsebina izdela v skladu s Pravili.

Tehnični del (T) je razdeljen na tekstualni del s tehničnim poročilom, izračuni in projektantskim popisom oziroma oceno stroškov, ter grafični del z lokacijskimi in tehničnimi prikazi. Projektantski popis del, ocena stroškov in/ali projektantski predračun se izdelajo glede na zahteve posamezne faze projekta.