Nadzor nad projektom ter objektom

NADZOR

Podjetje nudi izvajanje celovitega nadzora pri tehnološki opremi profesionalnih kuhinj in gostinstva, ter prav tako pri pralnicah. Projektantski nadzor zajema naslednje sklope;

  • izdelava ali pregled potrditvene mape izbranega dobavitelja tehnološke (kuhinjske) opreme ter pralnic
  • pregled projektne dokumentacije v vseh fazah (IDZ, PZR, PZI…)
  • pregled mikrolokacij na objektu (terenu) za tehnološko opremo in pralnice, glede na izbranega dobavitelja opreme oziroma glede na izbrano tehnološko opremo
  • komunikacija ter usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu, kateri izvajajo GOI dela, predvsem glede električnih moči ter pozicijami vseh priključkov (proizvajalci tehnološke opreme imajo na različnih pozicijah postavljene priklope)
  • sodelovanje z izbranim dobaviteljem opreme
  • pregled ustreznosti tehnološke opreme na objektu ali med samim procesom pri dobavitelju, glede na potrditveno mapo (popis-specifikacijo opreme), katero je izročil investitorju
  • pregled dobavljene (kuhinjske in gostinske) opreme dobavitelja tehnološke opreme in pralnic, ali je vsa oprema skladna s potrditveno mapo oz. popisom (specifikacijo) tehnološke opreme
  • nadzor pri montirani tehnološki opremi ter sodelovanje pri prevzemu tehnološke opreme (primopredajni zapisnik), pregled vgrajenih materialov, debelini pločevine, debelini površin, dimenzijami korit…glede na popis (specifikacijo) tehnološke opreme