Projektiranje gostilne in prehranskih obratov

PROJEKTIRANJE GOSTILNE IN PREHRANSKIH OBRATOV

Pri projektiranju gostilne in prehranske opreme se izvaja celovit postopek, ki zajema različne faze in vrste projektne dokumentacije v skladu s standardi, kot je SIST EN 16310. Projektiranje obsega naslednje vrste projektne dokumentacije:

 1. Idejne rešitve (IDR):
  • Vključujejo konceptualne ideje in rešitve za postavitev gostilne in prehranske opreme.
 2. Idejna zasnova (IDZ):
  • Razvija idejne rešitve v bolj podroben načrt zasnove, ki vključuje postavitev opreme in prostorsko organizacijo.
 3. Idejni (osnovni) projekt (IDP):
  • Osnovni načrt, ki zajema strukturne in osnovne tehnične elemente gostilne in prehranske opreme.
 4. Projekt za razpis (PZR):
  • Vključuje podrobnejše tehnične podatke, ki so potrebni za pridobitev ponudb od izvajalcev opreme.
 5. Projekt za izvedbo (PZI):
  • Detajliran načrt za izvedbo, vključno s specifikacijami opreme, materiali in postopki namestitve.
 6. Projekt izvedenih del (PID):
  • Vsebuje dokumentacijo, ki potrjuje, da so bila vsa dela izvedena v skladu z načrti in specifikacijami.

Vsebina projektne dokumentacije se deli na splošni del (S) in tehnični del (T):

 • Splošni del (S):
  • Vsebuje osnovne informacije o gradnji, opisu projekta in je razdeljen na sklope s številkami.
  • Oznake sklopov ohranjajo preglednost, pri čemer lahko irelevantne naslove obarvamo sivo.
  • V primeru vloge za upravne postopke je splošni del potrebno izdelati na predpisanih obrazcih.
 • Tehnični del (T):
  • Vključuje tekstualni del s tehničnim poročilom, izračuni in oceno stroškov.
  • Grafični del vsebuje lokacijske in tehnične prikaze opreme, postavitve ter druge vizualne elemente.

Projektantski popis del, ocena stroškov in/ali projektantski predračun se prilagajajo glede na zahteve posamezne faze projekta. Celoten postopek je prilagojen značilnostim projekta in potrebam naročnika, upoštevajoč standardizirane smernice in predpise.

PROJEKTIRANJE PREHRANSKIH OBRATOV

Vsako tehnološko projektiranje vsebuje naslednje vrste Projektne dokumentacije;

 • IDR – Idejne rešitve
 • IDZ – Idejna zasnova
 • IDP – Idejni (osnovni) projekt
 • PZR – Projekt za razpis
 • PZI – Projekt za izvedbo
 • PID – Projekt izvedenih del

Te vrste projektne dokumentacije so povzete po SIST EN 16310. in se jih za posamezne primere izdela po potrebi, zaradi značilnosti projekta ali pa zato, ker so nuja podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za upravne postopke.

Vsebina projektne dokumentacije:

Vsebina posameznih načrtov je razdeljena na splošni in tehnični del.

Splošni del (S) vsebuje splošne podatke o gradnji in je razdeljen na sklope, označene s številkami. Priporočeno je, da se oznake sklopov ohranjajo, pri čemer se lahko irelevantne naslove obarva sivo in ohrani avtomatično številčenje sklopov. Kadar je PD vsebina vloge za upravne postopke, je potrebno splošni del izdelati na predpisanih obrazcih, v drugih primerih pa se vsebina izdela v skladu s Pravili.

Tehnični del (T) je razdeljen na tekstualni del s tehničnim poročilom, izračuni in projektantskim popisom oziroma oceno stroškov, ter grafični del z lokacijskimi in tehničnimi prikazi. Projektantski popis del, ocena stroškov in/ali projektantski predračun se izdelajo glede na zahteve posamezne faze projekta.